Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 32 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 5, 6