Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 4

Số câu: 23 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 1, 2, 3