Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 2

Số câu: 28 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 1, 2, 3