Đề kiểm tra 15p kì 1 - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Unit 1