Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 4 + chương 5