Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 2

Câu 1 Nhận biết

Nếu \(a < b\) và \(b < c\) thì:


Câu 3 Thông hiểu

Bỏ ngoặc rồi tính $5-\left( {4-7 + 12} \right) + \left( {4-7 + 12} \right)$ ta được


Câu 4 Thông hiểu
Câu 7 Thông hiểu

+) Tích ba số nguyên âm là một số nguyên ..(1)..

+) Tích hai số nguyên âm với một số nguyên dương là một số nguyên …(2)…

Từ thích hợp để điền vào hai chỗ chấm trên lần lượt là:


Câu 8 Thông hiểu

Nếu \(a\) là số nguyên dương thì:


Câu 9 Vận dụng

Có bao nhiêu số nguyên $a < 5$ biết: $10$ là bội của $\left( {2a + 5} \right)$


Câu 10 Vận dụng cao

Gọi \(A\) là tập hợp các giá trị $n \in Z$ để \(\left( {{n^2} - 7} \right)\) là bội của \(\left( {n + 3} \right)\). Tổng các phần tử của \(A\) bằng: