Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 1

Câu 1 Nhận biết

Cho phép tính \(x:3 = 6\), khi đó thương của phép chia là


Câu 2 Thông hiểu

Cho \(\overline {1a52} \) chia hết cho 9. Số thay thế cho \(a\) có thể là


Câu 3 Thông hiểu

54 và 108 có bội chung nhỏ nhất là


Câu 4 Thông hiểu

Cho \(a\) là một số tự nhiên thỏa mãn \(2 < a < 11\). Khẳng định nào sau đây sai?


Câu 5 Thông hiểu

Tính nhanh tổng \(53 + 25 + 47 + 75\)?


Câu 7 Vận dụng

Tập hợp \(P\) gồm các số tự nhiên lớn hơn \(50\) và không lớn hơn \(57\). Kết luận nào sau đây là sai?


Câu 8 Vận dụng

Số tự nhiên $x$ cho bởi : \(5(x + 15) = {5^3}\) . Giá trị của $x$ là:


Câu 9 Vận dụng

Có bao nhiêu số tự nhiên \(n\) để \(\left( {n + 7} \right) \vdots \left( {n + 2} \right)\) ?


Câu 10 Vận dụng cao