Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Toàn bộ chương 1

Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Số tự nhiên \(a\) chia cho \(65\) dư \(10.\) Khi đó số tự nhiên \(a\)


Câu 6 Thông hiểu

Tình nhanh \(49.15 - 49.5\) ta được kết quả là


Câu 7 Thông hiểu

Cho \(a\) là một số tự nhiên thỏa mãn \(2 < a < 11\). Khẳng định nào sau đây sai?


Câu 8 Thông hiểu

Số nguyên tố nhỏ hơn 30 là:


Câu 9 Vận dụng

Tập hợp \(P\) gồm các số tự nhiên lớn hơn \(50\) và không lớn hơn \(57\). Kết luận nào sau đây là sai?