Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ bài đầu đến hết bài Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9