Đề thi chính thức THPT QG 2020 (Mã đề 201)

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Ôn tập nội dung chương trình lớp 12 và lớp 11

Câu 1 Vận dụng

Xét nguyên tử hidro theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính các quỹ đạo dừng: K; L; M; N; O;... của electron tăng tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp. Quỹ đạo dừng K có bán kính ro (bán kính Bo). Quỹ đạo dừng N có bán kính


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Đề thi THPT QG - 2020

Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L đang dao động điện từ tự do. Đại lượng \(f = \frac{1}{{2\pi \sqrt {LC} }}\)


Câu 4 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Một sóng cơ hình sin có tần số \(f\)  lan truyền trong một môi trường với bước sóng \(\lambda \). Bước sóng của sóng này là


Câu 5 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng \(\lambda \). Cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ nguồn truyền tới đó bằng


Câu 6 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Trong miền ánh sáng nhìn thấy, chiết suất của nước có giá trị lớn nhất đối với ánh sáng đơn sắc nào sau đây?


Câu 7 Nhận biết

Đề thi THPT QG - 2020

 

Một vật dao động điều hòa theo phương trình \(x = Acos\left( {\omega t + \varphi } \right)\) với \(A > 0;\omega  > 0\) . Đại lượng \(A\)  được gọi là


Câu 8 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

 

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng \(U\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu \(R\)\({U_R}\). Hệ số công suất của đoạn mạch là \(cos\varphi \). Công thức nào sau đây đúng?


Câu 9 Nhận biết

Đề thi THPT QG - 2020

 

Gọi h là hằng số Plăng, c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Chiếu bức xạ có bước sóng \(\lambda \) vào mặt một tấm kim loại có công thoát \(A\) thì hiện tượng quang điện xảy ra khi?


Câu 11 Nhận biết

Đề thi THPT QG - 2020

 

Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc \(\omega \) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm \(L\). Cảm kháng của cuộn cảm là


Câu 12 Nhận biết

Đề thi THPT QG - 2020

Một đoạn dây dẫn thẳng có chiều dài \(l\) được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) hợp với đoạn dây một góc \(\alpha \). Khi cho dòng điện có cường độ \(I\) chạy trong đoạn dây thì độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây là


Câu 13 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Cường độ dòng điện \(i = 6\sqrt 2 cos\left( {100\pi t + \pi } \right)\left( A \right)\) có giá trị hiệu dụng là


Câu 14 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Một con lắc lò xo gồm lò xo và vật nhỏ có khối lượng m đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang với tần số góc \(\omega \) và biên độ \(A\). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc được tính bằng công thức nào sau đây?


Câu 15 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Một máy biến áp lí tưởng đang hoạt động. Gọi \({U_1}\)\({U_2}\) lần lượt là điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở. Nếu máy biến áp này là máy tăng áp thì


Câu 16 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng pha nhau, có biên độ lần lượt là \({A_1}\)\({A_2}\). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là \(A\). Công thức nào sau đây đúng?


Câu 17 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Một nguồn điện một chiều có suất điện động \(\xi \)  đang phát điện ra mạch ngoài với dòng điện có cường độ \(I\). Công suất của nguồn điện được tính bằng biểu thức nào sau đây?


Câu 18 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Số prôtôn có trong hạt nhân \(_{86}^{222}Rn\) là


Câu 21 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp trên màn quan sát là 2,4 mm. Khoảng vân trên màn là


Câu 22 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Một sợi dây dài l có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với 5 bụng sóng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 40 cm. Giá trị của l


Câu 23 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Hạt nhân \(_5^{11}B\) có khối lượng 11,0066u. Cho khối lượng của proton và notron lần lượt là l,0073u và l,0087u; 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân \(_5^{11}B\)


Câu 24 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Đặt điện áp xoay chiều \(u{\rm{ }} = U\sqrt 2 cos100\pi t\) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì có cộng hưởng điện. Biết cuộn cảm có cảm kháng \(30\Omega \). Điện dung của tụ điện có giá trị là


Câu 25 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Lấy c = 3.108 m/s. Bức xạ có tần số 2,5.1014 Hz là


Câu 26 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Một con lắc đơn có chiều dài 70 cm đang dao động cưỡng bức với biên độ góc nhỏ, tại nơi có g=10m/s2. Khi có cộng hưởng, con lắc dao động điều hòa với chu kì là


Câu 27 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Giới hạn quang dẫn của CdS là \(0,9\mu m\). Lấy \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s;c = {3.10^8}m/s\). Năng lượng cần thiết để giải phóng một electron liên kết thành electron dẫn (năng lượng kích hoạt) của CdS là


Câu 28 Thông hiểu

Đề thi THPT QG - 2020

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở \(120\Omega \) mắc nối tiếp với tụ điện. Biết dung kháng của tụ điện là \(50\Omega \). Tổng trở của đoạn mạch là


Câu 29 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Trên một đường sức của một điện trường đều có hai điểm AB cách nhau 5 cm. Biết cường độ điện trường là 1000 V/m, đường sức điện có chiều từ A đến B. Hiệu điện thế giữa ABUAB. Giá trị của UAB  


Câu 30 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Một sóng điện từ có tần số 60 kHz đang lan truyền trong chân không. Lấy c = 3.108 m/s. Sóng này có bước sóng là


Câu 31 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ A có khối lượng m. Lần lượt treo thêm các quả cân vào A thì chu kì dao động điều hòa của con lắc tương ứng là T. Hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của T2 theo tổng khối lượng \(\Delta m\) của các quả cân treo vào A. Giá trị của m là 


Câu 32 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Hai vật AB dao động điều hòa cùng tần số. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ \({x_1}\)  của A và li độ \({x_2}\) của B theo thời gian t. Hai dao động của AB lệch pha nhau


Câu 33 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Một con lắc đơn có chiều dài 81 cm đang dao động điều hòa với biên độ góc \({8^0}\)  tại nơi có \(g = 9,87m/{s^2}\,\,({\pi ^2} \approx 9,87)\). Chọn t = 0 khi vật nhỏ của con lắc ở vị trí biên. Quãng đường vật nhỏ đi được trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t = 1,2 s là


Câu 34 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp đặt tại AB cách nhau 10,6 cm dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách từ A tới cực đại giao thoa xa A nhất là 10,0 cm. Biết số vân giao thoa cực đại nhiều hơn số vân giao thoa cực tiểu. Số vân giao thoa cực đại nhiều nhất là


Câu 35 Vận dụng cao

Đề thi THPT QG - 2020

Điện năng được truyền tải từ máy hạ áp A đến máy hạ áp B bằng đường dây tải điện một pha như sơ đồ hình bên. Cuộn sơ cấp của A được nối với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, cuộn thứ cấp của B được nối với tải tiêu thụ X. Gọi tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp của A\({k_1}\), tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cấp của B\({k_2}\). Ở tải tiêu thụ, điện áp hiệu dụng như nhau, công suất tiêu thụ điện như nhau trong hai trường hợp: \({k_1} = 33\) và  \({k_2} = 62\) hoặc \({k_1} = 14\)\({k_2} = 160\). Coi các máy hạ áp là lí tưởng, hệ số công suất của các mạch điện luôn bằng 1. Khi \({k_1} = 14\) và  \({k_2} = 160\) thì tỉ số công suất hao phí trên đường dây truyền tải và công suất ở tải tiêu thụ là


Câu 36 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Đặt điện áp \(u = 40\sqrt 2 cos\left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\left( V \right)\) vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp. Điều chỉnh R đến giá trị để công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó, biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở là


Câu 37 Vận dụng

Đề thi THPT QG - 2020

Một người dùng kính lúp để quan sát vật AB có chiều cao \(13,2\mu m\) được đặt vuông góc với trục chính của kính (A nằm trên trục chính). Khi mắt đặt sát sau kính và ngắm chừng ở điểm cực cận thì góc trông ảnh của vật qua kính là \(\alpha  = 3,{06.10^{ - 4}}rad\). Biết mắt người này có khoảng cực cận Đ = 20cm. Tiêu cự của kính lúp bằng


Câu 38 Vận dụng cao

Đề thi THPT QG - 2020

Đặt điện áp xoay chiều u có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở \(30\Omega \)  mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là i. Hình bên là một phần đường cong biểu diễn mối liên hệ giữa ip với \(p = ui\). Giá trị của L gần nhất với giá trị nào sau đây? 


Câu 39 Vận dụng cao

Đề thi THPT QG - 2020

Cho hệ vật gồm lò xo nhẹ có độ cứng k = 20 N/m, vật M có khối lượng 30 g được nối với vật N có khối lượng 150 g bằng một sợi dây không dãn vắt qua ròng rọc như hình bên. Bỏ qua mọi ma sát, bỏ qua khối lượng dây và ròng rọc. Ban đầu giữ M tại vị trí để lò xo không biến dạng, N ở xa mặt đất. Thả nhẹ M để cả hai vật cùng chuyển động, sau 0,2 s thì dây bị đứt. Sau khi dây đứt, M dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ A. Lấy \(g = 10m/{s^2},{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} ({\pi ^2} \approx 10).\) Giá trị của A bằng


Câu 40 Vận dụng cao

Đề thi THPT QG - 2020

Một sợi dây dài 96 cm căng ngang, có hai đầu AB cố định. MN là hai điểm trên dây với MA = 51 cm và NA = 69 cm. Trên dây có sóng dừng với số bụng nằm trong khoảng từ 5 bụng đến 19 bụng. Biết phần tử dây tại MN dao động cùng pha và cùng biên độ. Gọi d là khoảng cách từ M đến điểm bụng gần nó nhất. Giá trị của d  gần nhất với giá trị nào sau đây?