Đề kiểm tra 1 tiết - Chương 9, 10 Quần xã và hệ sinh thái - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 9 Quần xã sinh vật, Chương 10 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Câu 2 Nhận biết
Câu 4 Nhận biết

Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào bao gồm các tổ chức sống còn lại?


Câu 5 Thông hiểu

Xét các sinh vật sau:

1. Nấm rơm. 2. Nấm linh chi. 3. Vi khuẩn hoại sinh.

4. Rêu bám trên cây. 5. Dương xỉ. 6. Vi khuẩn lam.

Có mấy loài thuộc nhóm sinh vật sản xuất?


Câu 7 Thông hiểu

Mối quan hệ giữa 2 loài mà một loài có lợi và một loài không bị hại, bao gồm:


Câu 10 Vận dụng

Trong các hệ sinh thái trên cạn, loài ưu thế thường thuộc về


Câu 12 Thông hiểu

Trong các mối quan hệ sau, có bao nhiêu mối quan hệ mà trong đó chỉ có 1 loài có lợi?

1. Cây tỏi tiết chất gây ức chế  hoạt động của vi sinh vật ở môi trường xung quanh.

2. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ.

3. Cây phong lan sống bám trên cây gỗ trong rừng

4. Cây nắp ấm bắt ruồi làm thức ăn

5. Cá ép sống bám trên cá lớn.


Câu 14 Thông hiểu

Khi nói về những xu hướng biến đổi chính trong quá trình diễn thế nguyên sinh, xu hướng nào sau đây không đúng?


Câu 16 Vận dụng
Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Nhận biết

Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì dòng năng lượng có hiện tượng là:


Câu 21 Thông hiểu

Nhóm sinh vật có mức năng lượng cao nhất trong một hệ sinh thái là:


Câu 26 Vận dụng
Câu 27 Vận dụng

Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn trong một hệ sinh thái gồm các loài sinh vật: A, B, C, D, E, G, H. Cho các kết luận sau về lưới thức ăn này, kết luận nào đúng?


Câu 29 Vận dụng

Khoảng bao nhiêu kg sinh vật ăn thịt có thể được tạo ra bằng một khu cánh đồng có chứa 1000 kg thức ăn thực vật nếu hiệu suất sinh thái chỉ khoảng 10%?


Câu 30 Vận dụng

Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn như sau:

Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 1 500 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 180 000 Kcal.

Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 18 000 Kcal

Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 1 620 Kcal

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 với bậc dinh dưỡng cấp 3 trong chuỗi thức ăn trên lần lượt là: