Đề kiểm tra 15 phút lần 2 học kì 2 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 8

Câu 4 Thông hiểu

Yếu tố nào quy định khởi nghĩa nông dân Yên Thế là cuộc đấu tranh tự phát?