Đề kiểm tra 15 phút chương 1 - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: chương 1: Sự điện ly

Câu 2 Thông hiểu

Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?


Câu 3 Vận dụng

Dung dịch K2SO4 0,05M có nồng độ mol ion K+ bằng


Câu 4 Thông hiểu

Chất nào là chất điện ly mạnh nhất trong số các chất sau?


Câu 5 Vận dụng

Trung hòa với thể tích bằng nhau dung dịch HCl 2M và dung dịch Ba(OH)2 2M. Dung dịch sau phản ứng có pH thế nào?


Câu 6 Thông hiểu

Những dung dịch nào có pH > 7?

1. NaOH                2. HCl                    3. NH3                  

4. NaCl                  5. NaHSO4             6. C2H5OH


Câu 7 Thông hiểu

Dung dịch HCl (A), dung dịch H2SO­4 (B) có cùng nồng độ mol. So sánh pH của 2 dung dịch


Câu 8 Thông hiểu

Để được một dung dịch có các ion \({K^ + },SO_4^{2 - },M{g^{2 + }},C{l^ - }\) thì cần trộn những dung dịch muối nào?


Câu 9 Vận dụng

Một dung dịch có 0,4 mol Na+, x mol Ca2+, 0,6 mol Cl-. Cô cạn dung dịch trên thì tổng khối lượng muối khan thu được bằng


Câu 10 Vận dụng

Hòa tan 0,62 gam Na2O vào 7,2 gam NaOH vào nước được 2 lít dung dịch A. pH của dung dịch A bằng