Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 2

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3, chương 4

Câu 3 Nhận biết
Câu 5 Thông hiểu

Trong sự vận chuyển chủ động và xuất nhập bào, năng lượng ATP được cung cấp cho?


Câu 6 Nhận biết

Grana là cấu trúc gồm các túi dẹp xếp chồng lên nhau có trong bào quan:


Câu 7 Thông hiểu

Cho các đặc điểm sau:

(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Tế bào chất không có hệ thống nội màng

(4) Thành tế bào được cấu tạo bởi glicogen

(5) Kích thước lớn, dao động từ 1 - 5μm.

Có bao nhiêu đặc điểm nói lên cấu trúc của tế bào nhân sơ?


Câu 8 Nhận biết

Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram dương có màu


Câu 10 Thông hiểu

Chất tham gia phản ứng do enzim xúc tác gọi là


Câu 14 Nhận biết

Trong tế bào, bào quan không có màng bao bọc là


Câu 15 Vận dụng

 Loại tế bào nào dưới đây chứa nhiều ti thể?


Câu 21 Thông hiểu
Câu 22 Vận dụng

Trong cơ thể người, tế bào có lưới nội chất hạt phát triển mạnh nhất là tế bào


Câu 23 Thông hiểu

Nhiều tế bào động vật được ghép nối với nhau một cách chặt chẽ nhờ


Câu 25 Thông hiểu

Cho các hoạt động chuyển hóa sau:

(1) Hấp thụ và tiêu hóa thức ăn

(2) Dẫn truyền xung thần kinh

(3) Bài tiết chất độc hại

(4) Hô hấp

Có mấy hoạt động cần sự tham gia của vận chuyển chủ động?


Câu 27 Nhận biết

Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường


Câu 29 Thông hiểu

 Sắc tố diệp lục có chứa nhiều trong cấu trúc nào sau đây ?


Câu 31 Nhận biết

Các libôxôm ban đầu (sơ cấp) được tạo ra ở nơi nào trong tế bào được kể ra sau đây?


Câu 33 Nhận biết

Trong mỗi phân tử ATP có bao nhiêu liên kết cao năng ?


Câu 34 Nhận biết

Thành phần cấu tạo của nhân tế bào gồm những gì?

1. Màng nhân
2. Dịch nhân
3. Lỗ nhân
4. Nhân con
5. Chất nhiễm sắc


Câu 36 Vận dụng
Câu 37 Vận dụng

Tế bào thực vật không có trung tử nhưng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ


Câu 38 Vận dụng
Câu 39 Vận dụng

 Hậu quả  sau đây sẽ xảy ra  khi nhiệt độ môi trường  vượt quá nhiệt độ tối ưu của enzyme là :


Câu 40 Vận dụng cao

Các phản ứng quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của thế giới sống