Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 1

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 50 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1 đến Chương 4

Câu 1 Nhận biết

Trong các cấp tổ chức sống dưới đây, cấp nào là lớn nhất ?


Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Nhận biết

Các nguyên tố hoá học cấu tạo của Cacbonhiđrat là:


Câu 4 Thông hiểu

Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn không


Câu 5 Thông hiểu

Cho các đặc điểm sau:

(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Tế bào chất không có hệ thống nội màng

(4) Thành tế bào được cấu tạo bởi glicogen

(5) Kích thước lớn, dao động từ 1 - 5μm.

Có bao nhiêu đặc điểm nói lên cấu trúc của tế bào nhân sơ?


Câu 6 Thông hiểu

Trong sự vận chuyển chủ động và xuất nhập bào, năng lượng ATP được cung cấp cho?


Câu 7 Thông hiểu
Câu 8 Nhận biết

Điểm đặc trưng nhất của các sinh vật trong giới khởi sinh là


Câu 9 Nhận biết

Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử nước là?


Câu 10 Nhận biết

Các cấp tổ chức của thế giới sống không bao gồm thành phần nào dưới đây?


Câu 12 Thông hiểu
Câu 13 Thông hiểu

Các nuclêôtit trên một mạch đơn của phần tử ADN liên kết với nhau bằng


Câu 17 Nhận biết

Khi nhuộm bằng thuốc nhuộm Gram, vi khuẩn Gram âm có màu


Câu 18 Nhận biết
Câu 19 Thông hiểu

Tế bào chất là chất dịch keo lỏng hoặc keo đặc. Thành phần của nó bao gồm?


Câu 20 Vận dụng

Loại đường có trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là?


Câu 21 Thông hiểu

Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm


Câu 23 Thông hiểu

Cho các ý sau:

(1) Nước trong tế bào luôn được đổi mới hàng ngày.

(2) Nước tập trung chủ yếu ở chất nguyên sinh trong tế bào.

(3) Nước tham gia vào phản ứng thủy phân trong tế bào.

(4) Nước liên kết với các phân tử nhờ liên kết hidro.

(5) Nước có tính phân cực thể hiện ở vùng ôxi mang điện tích dương và vùng hidro mang điện tích âm.

Trong các ý trên, có mấy ý đúng với vai trò của nước?


Câu 24 Nhận biết

Axit nuclêic bao gồm những chất nào sau đây?


Câu 26 Nhận biết

“Đồng tiền năng lượng của tế bào” là tên gọi ưu ái dành cho hợp chất cao năng nào ?


Câu 28 Nhận biết

Cacbonhiđrat là tên gọi dùng để chỉ nhóm chất nào sau đây?


Câu 29 Nhận biết

Đơn phân của ADN khác đơn phân của ARN ở thành phần


Câu 33 Nhận biết
Câu 34 Thông hiểu

Để chia Cacbohidrat ra thành ba loại là đường đơn, đường đôi và đường đa, người ta dựa vào?


Câu 36 Nhận biết

Vùng nhân của tế bào nhân sơ chứa 1 phân tử


Câu 39 Vận dụng

Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là


Câu 40 Vận dụng

Trong quá trình hô hấp ở tế bào nhân thực, từ 1 phân tử glucozơ tạo ra được bao nhiêu ATP, nếu 1 NADH tạo ra 2,5 ATP, 1 FADH2 tạo ra 1,5 ATP?