Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ Hô hấp tế bào đến hết Chương Sinh trưởng sinh sản của vi sinh vật

Câu 2 Nhận biết

Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là


Câu 4 Nhận biết

Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, sự phát triển của quần thể vi khuẩn được biểu diễn bằng:


Câu 6 Thông hiểu

Trong một chu kì tế bào thời gian dài nhất là:


Câu 7 Thông hiểu

Trong quá trình sinh trưởng của vi sinh vật, các nguyên tố cơ bản: C, H, O, N, S, P có vai trò


Câu 8 Thông hiểu

Hoạt động nào sau đây là ứng dụng của quá trình phân giải ở vi sinh vật


Câu 10 Vận dụng

Ở loài giao phối, Bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loài là nhờ


Câu 11 Thông hiểu

Vi sinh vật sinh trưởng tốt ở  pH từ 6  đến 8 và ngừng sinh trưởng ở pH<4 hoặc pH>9 thuộc nhóm


Câu 12 Nhận biết
Câu 14 Thông hiểu

Để tổng hợp tinh bột, vi khuẩn và tảo cần hợp chất mở đầu là:


Câu 15 Thông hiểu

Trong nguyên phân sự phân chia NST nhìn thấy rõ nhất ở kì:


Câu 16 Thông hiểu

Chất nào sau đây là sản phẩm của pha tối?


Câu 20 Vận dụng
Câu 23 Thông hiểu

Có 5 tế bào sinh dục chín của  một loài giảm phân. Biết số nhiễm sắc thể của loài  là 2n=40. Số tinh trùng được tạo ra sau giảm phân là:


Câu 24 Vận dụng

Trong quá trình hô hấp ở tế bào nhân thực, từ 1 phân tử glucozơ tạo ra được bao nhiêu ATP nếu 1 NADH tạo ra 3 ATP và 1 FADH2 tạo ra 2 ATP?


Câu 25 Vận dụng

Bộ NST của một loài là 2n=10. Số crômatit, số tâm động ở kì sau của nguyên phân lần lượt là


Câu 26 Vận dụng

Quan sát một tế bào sinh dưỡng của một loài sinh vật đang nguyên phân một số lần liên tiếp thấy số tế bào con  tạo ra từ lần phân chia cuối cùng bằng 1/3 số nhiễm sắc thể  trong bộ nhiễm sắc thể  lưỡng bội của loài. Môi trường nội bào đã cung cấp nguyên liệu tương đương 168 nhiễm sắc thể  đơn cho quá trình nói trên. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là :


Câu 27 Vận dụng

Có 10 tế bào sinh tinh của một loài động vật lưỡng bội (2n) tiến hành giảm phân sinh tinh trùng, đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương ứng với 240 NST đơn. Bộ NST lưỡng bội của loài là


Câu 28 Vận dụng

Các enzim vi sinh vật được sử dụng phổ biến trong đời sống con người là?


Câu 29 Vận dụng

Trong 1 quần thể vi sinh vật, ban đầu có 104 tế bào. Thời gian 1 thế hệ là 20 phút, số tế bào trong quần thể sau 2 h là


Câu 30 Vận dụng

Để bảo quản các loại hạt ngũ cốc được lâu hơn, người nông dân thường tiến hành phơi khô và bảo quan khô. Ví dụ trên cho thấy vai trò của nhân tố nào đối với hoạt động sống của vi sinh vật ?