Đề kiểm tra giữa kì 2 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Từ Hô hấp tế bào đến hết Chương Sinh trưởng sinh sản của vi sinh vật

Câu 1 Nhận biết

Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?


Câu 3 Thông hiểu

Trong pha tối của quá trình quang hợp, chất kết hợp với CO2 đầu tiên là một phân tử hữu cơ có 5 cacbon. Đó là:


Câu 4 Thông hiểu

Thoi phân bào bắt đầu được hình thành ở:


Câu 6 Thông hiểu
Câu 9 Thông hiểu

Có 3 tế bào sinh dục chín của  một loài giảm phân.. Số tinh trùng được tạo ra sau giảm phân là:


Câu 10 Vận dụng

Chu kỳ tế bào nào ở người có thời gian ngắn nhất


Câu 15 Thông hiểu
Câu 18 Thông hiểu

Người ta bổ sung thêm 1,5 – 2% thạch vào môi trường nuôi cấy nhằm mục đích:


Câu 19 Thông hiểu

Trong nguyên phân, nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn là sự kiện xảy ra ở


Câu 20 Vận dụng

Các enzim vi sinh vật được sử dụng phổ biến trong đời sống con người là?


Câu 22 Nhận biết

Emzim lipaza có khả năng phân giải chất hữu cơ nào sau đây


Câu 23 Thông hiểu

Loại nấm được dùng để sản xuất rượu trắng, rượu vang, bia, làm nở bột mì, tạo sinh khối thuộc nhóm nấm nào sau đây?


Câu 24 Thông hiểu

Những vi sinh vật chỉ dùng ôxi phân tử làm chất nhận êlectron cuối cùng được gọi là vi sinh vật


Câu 26 Vận dụng

Nguyên phân là nền tảng, là cơ sở khoa học của kĩ thuật nào dưới đây ?

1. Chiết cành, giâm cành

2. Nuôi cấy mô

3. Nhân bản vô tính


Câu 27 Vận dụng

Một tế bào  có bộ nhiễm sắc thể 2n = 78 đang thực hiện nguyên phân bình thường, số tâm động và số crômait trong tế bào này tại kì giữa lần lượt là bao nhiêu?


Câu 28 Vận dụng

Trong tế bào người 2n chứa lượng ADN bằng 2.106 cặp nuclêôtit. Tế bào đang nguyên phân ở kỳ giữa chứa hàm lượng nuclêôtit là


Câu 29 Vận dụng

Một nhà khoa học đang nghiên cứu giảm phân trong nuôi cấy mô tế bào đã sử dụng một dòng tế bào với một dột biến làm gián đoạn giảm phân. Nhà khoa học cho tế bào phát triển trong khoảng thời gian mà giảm phân sẽ xảy ra. Sau đó bà quan sát thấy số lượng các tế bào trong môi trường nuôi cấy đã tăng gấp đôi và mỗi tế bào cũng có gấp đôi lượng ADN. Chromatit đã tách ra. Dựa trên những quan sát này, giai đoạn nào của phân bào sinh dục bị gián đoạn trong dòng tế bào này ?