Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 3

Số câu: 40 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1, 2, 3

Câu 1 Nhận biết

 Trung thể là bào quan hình thành nên thoi vô sắc ,vậy nó đươc cấu tạo bởi:


Câu 6 Nhận biết

Bốn nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống là:


Câu 7 Nhận biết
Câu 13 Thông hiểu

Trong quá trình phát triển của nòng nọc có giai đoạn đứt đuôi để trở thành ếch. Bào quan chứa enzim phân giải làm nhiệm vụ tiêu hủy tế bào đuôi là?


Câu 14 Nhận biết

Cho các ý sau:

(1) Có vị ngọt

(2) dễ tan trong nước

(3) dễ lên men bởi vi sinh vật

(4) Cấu tạo bởi các đơn phân theo nguyên tắc đa phân

(5) Chứa 3-7 cacbon

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của đường đơn?


Câu 16 Thông hiểu

Rau bị héo ta ngâm vào nước một thời gian thấy rau tươi trở lại. Đây là hiện tượng gì?


Câu 18 Thông hiểu

Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn không


Câu 20 Nhận biết

Trong các bậc cấu trúc của protein sau đây, bậc nào có cấu trúc khác với các bậc còn lại về số lượng chuỗi polipeptit


Câu 21 Thông hiểu
Câu 23 Thông hiểu
Câu 24 Thông hiểu

Loại đường cấu tạo nên thành tế bào nấm là?


Câu 25 Nhận biết

Bào quan có mặt ở tế bào nhân sơ là


Câu 27 Thông hiểu

Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:


Câu 28 Thông hiểu

Các loại axit amin khác nhau được phân biệt dựa vào các yếu tố nào sau đây :


Câu 29 Thông hiểu

Cho các đặc điểm sau:

(1) Chưa có nhân hoàn chỉnh

(2) Không có nhiều loại bào quan

(3) Tế bào chất không có hệ thống nội màng

(4) Thành tế bào được cấu tạo bởi glicogen

(5) Kích thước lớn, dao động từ 1 - 5μm.

Có bao nhiêu đặc điểm nói lên cấu trúc của tế bào nhân sơ?


Câu 30 Nhận biết
Câu 32 Vận dụng

Khi sử dụng quá nhiều đường, chúng ta có nguy cơ cao mắc phải căn bệnh nào dưới đây ? 


Câu 35 Vận dụng

 Loại tế bào nào dưới đây chứa nhiều ti thể?


Câu 36 Vận dụng

Ở động vật có vú, tế bào tuyến nước bọt có khả năng tiết ra dịch có chứa thành phần quan trọng là enzyme amylase. Khi quan sát cấu trúc siêu hiển vi của tế bào tuyến nước bọt, bào quan rất phát triển là


Câu 37 Vận dụng

Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều lizôxôm nhất là tế bào


Câu 38 Vận dụng
Câu 40 Vận dụng

Cách vận chuyển nào sau đây thuộc hình thức vận chuyển chủ động?

1. Vận chuyển qua màng tế bao nhờ kênh prôtêin

2. Vận chuyển glucôzơ đồng thời với natri qua màng tế bào

3. Vận chuyển các chất có kích thước lớn qua màng tế bào

4. Vận chuyển Ca2+ qua màng tế bào

5. Vận chuyển Na+, K+ bằng bơm prôtêin qua màng tế bào