Đề kiểm tra giữa kì 1 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1, 2, 3

Câu 1 Nhận biết

Bộ phận của tế bào thực vật có thành phần chính là xenlulôzơ là


Câu 2 Thông hiểu

 Cho các ý sau đây:

(1) Có cấu tạo tương tự như cấu tạo của màng tế bào

(2) Là một hệ thống ống và xoang phân nhánh thông với nhau

(3) Phân chia tế bào chất thành các xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)

(4) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp lipit

(5) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp protein

Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt?


Câu 3 Nhận biết

Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên cơ thể sống là những nguyên tố nào?


Câu 4 Nhận biết
Câu 6 Nhận biết

Các nguyên tố hoá học tham gia cấu tạo prôtêin là:


Câu 7 Thông hiểu

Bậc cấu trúc nào của prôtêtin ít bị ảnh hưởng nhất khi các liên kết hidrô trong prôtêin bị phá vỡ?


Câu 8 Nhận biết

Xenlulozơ được cấu tạo bởi đơn phân là


Câu 12 Thông hiểu

Phopholipit ở màng sinh chất có một đầu vừa kị nước vừa ưa nước là chất:


Câu 16 Nhận biết
Câu 17 Nhận biết

Các chất được vận chuyển qua màng tế bào thường ở dạng?


Câu 21 Thông hiểu

Cho các phát biểu sau:

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên ngoài

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền

(3) Trong tế bào chất có hệ thống các bào quan

(4) Có hệ thống nội màng chia tế bào chất thành các xoang nhỏ

(5) Nhân chứa các nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN và protein

Các phát biểu nói về đặc điểm chung của tế bào nhân thực là:


Câu 22 Thông hiểu

Loại bazơ nitơ nào sau đây chỉ có trong ARN mà không có trong ADN?


Câu 25 Vận dụng

Loại đường có trong thành phần cấu tạo của ADN và ARN là?


Câu 27 Vận dụng

Để tìm hiểu vai trò của thành tế bào ở vi khuẩn hình que, các nhà nghiên cứu hủy thành tế bào và cho vi khuẩn vào môi trường đẳng trương, kết quả là


Câu 28 Vận dụng

 Loại tế bào nào dưới đây chứa nhiều ti thể?