Đề kiểm tra 15 phút Chương 6, 7 Chuyển hóa vật chất và năng lượng, Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật - Đề số 2

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 6 Chuyển hóa vật chất năng lượng ở VSV, Chương 7 Sinh trưởng, sinh sản của VSV

Câu 2 Nhận biết

Có mấy kiểu môi trường nuôi cấy vi sinh vật chính trong phòng thí nghiệm


Câu 3 Thông hiểu

Các môi trường nuôi cấy thường ở trạng thái lỏng, để tạo môi trường nuôi cấy đặc, ta có thể bổ sung thêm vào môi trường:


Câu 6 Thông hiểu

Vi sinh vật không tổng hợp được nhân tố sinh trưởng còn được gọi là vi sinh vật:


Câu 7 Nhận biết

Ở vi sinh vật, lipit được tổng hợp bằng cách liên kết


Câu 8 Thông hiểu

Quá trình phân giải cacbohidrat để thu năng lượng mà chất nhận electron cuối cùng là một phân tử vô cơ, không phải oxi phân tử được gọi là


Câu 9 Vận dụng

Ở E.coli, khi nuôi cấy trong điều kiện thích hợp thì cứ 20 phút chúng sẽ phân chia một lần. Sau khi được nuôi cấy trong 3 giờ, từ một nhóm cá thể E.coli ban đầu đã tạo ra tất cả 3584 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hỏi nhóm ban đầu có bao nhiêu cá thể ?