Đề kiểm tra 15 phút Chương 6, 7 Chuyển hóa vật chất và năng lượng, Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật - Đề số 1

Số câu: 10 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 6 Chuyển hóa vật chất năng lượng ở VSV, chương 7 Sinh trưởng, sinh sản của VSV

Câu 2 Nhận biết

Ở vi sinh vật, lipit được tổng hợp bằng cách liên kết


Câu 4 Thông hiểu

Hoạt động nào sau đây là ứng dụng của quá trình phân giải ở vi sinh vật


Câu 5 Thông hiểu

Trong quá trình sinh trưởng của vi sinh vật, các nguyên tố cơ bản: C, H, O, N, S, P có vai trò


Câu 8 Nhận biết

Có mấy kiểu môi trường nuôi cấy vi sinh vật chính trong phòng thí nghiệm


Câu 9 Vận dụng

Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau: (NH4)3PO, KH2PO4 (1,0); MgSO4(0,2); CaCl2(0,1); NaCl(0,5). Nguồn cacbon của vi sinh vật này là?