Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Cấu trúc của tế bào - Đề số 2

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3

Câu 1 Nhận biết

Thành tế bào vi khuẩn cấu tạo chủ yếu từ


Câu 2 Nhận biết

Bào quan có mặt ở tế bào nhân sơ là


Câu 3 Nhận biết

Grana là cấu trúc gồm các túi dẹp xếp chồng lên nhau có trong bào quan:


Câu 8 Thông hiểu

Ngoài lớp photpholipit kép và các phân tử prôtêin, màng sinh chất còn liên kết với các thành phần nào sau đây


Câu 9 Nhận biết

Bào quan là nơi lắp ráp và tổ chức của các vi ống là


Câu 12 Nhận biết

Các chất tan được vận chuyển qua màng tế bào theo građien nồng độ được gọi là


Câu 15 Vận dụng