Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Cấu trúc của tế bào - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 3

Câu 9 Nhận biết

Bào quan có mặt ở tế bào nhân sơ là


Câu 10 Thông hiểu

Thành phần chiếm tỉ lệ lớn nhất trong cấu tạo của nhân con là


Câu 11 Thông hiểu

Màng sinh chất của tế bào vi khuẩn không


Câu 12 Nhận biết

Năng lượng được sử dụng chủ yếu trong sự vận chuyển chủ động các chất là năng lượng trong phân tử


Câu 14 Vận dụng

Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là


Câu 15 Vận dụng

Các tế bào sau đây trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào