Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Giới thiệu chung về thế giới sống - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 1

Câu 3 Nhận biết

Tác giả của hệ thống 5 giới sinh vật được nhiều nhà khoa học ủng hộ và hiện nay vẫn được sử dụng là


Câu 7 Nhận biết

Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại?


Câu 8 Thông hiểu

Khi nói về đặc điểm chung ở các đại diện của giới Nguyên sinh, nhận định nào dưới đây là chính xác ?


Câu 10 Nhận biết

Các cấp tổ chức của thế giới sống không bao gồm thành phần nào dưới đây?


Câu 11 Thông hiểu

Tập hợp nhiều tế bào cùng loại và cùng thực hiện một chức năng nhất định tạo thành:


Câu 14 Thông hiểu

Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống?


Câu 15 Nhận biết

Các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm:

1. Quần xã

2. Quần thể  

3. Cơ thể   

4. Hệ sinh thái

5. Tế bào         

Các cấp tổ chức đó theo trình tự từ nhỏ đến lớn là…