Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4, 5, 6, 7 - Đề số 2

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ bài Hô hấp tế bào đến bài Sinh trưởng và sinh sản của VSV

Câu 2 Vận dụng

Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, tốc độ sinh trưởng của quần thể đạt cực đại ở pha nào?


Câu 4 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Trong quá trình lên men etilic (lên men rượu), sản phẩm được tạo thành là


Câu 6 Thông hiểu

Quá trình nguyên phân không bao gồm kì nào sau đây ?


Câu 7 Nhận biết

Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân là


Câu 10 Vận dụng

Nước tham gia vào pha sáng quang hợp với vai trò cung cấp


Câu 11 Thông hiểu

Trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng tạo ra ở giai đoạn đường phân bao gồm


Câu 12 Thông hiểu
Câu 13 Thông hiểu

Đặc điểm nào dưới đây không có ở pha suy vong trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ở môi trường nuôi cấy không liên tục ?


Câu 14 Thông hiểu

Trong quá trình quang hợp, oxy được sinh ra từ


Câu 15 Nhận biết

Ở kì giữa của nguyên phân, các NST kép sắp xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo ?


Câu 16 Vận dụng

Loài vi sinh vật nào sau đây có hình thức dinh dưỡng là quang tự dưỡng


Câu 19 Nhận biết

Quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo một đường cong gồm mấy pha?


Câu 20 Nhận biết

Trong nguyên phân, sự phân chia nhân tế bào trải qua mấy giai đoạn (kì) ?


Câu 23 Nhận biết

Có mấy kiểu môi trường nuôi cấy vi sinh vật chính trong phòng thí nghiệm


Câu 24 Thông hiểu

Có 2 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số trứng tạo thành là


Câu 25 Vận dụng

Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần. Tại lần nguyên phân cuối cùng, số cromatit xuất hiện vào kì giữa trong tất cả các tế bào tham gia quá trình là :


Câu 26 Vận dụng

Ở  gà có bộ NST 2n = 78, một hợp tử của gà nguyên phân một số lần liên tiếp và đã tạo ra các tế bào con ở thế hệ cuối cùng chứa 624 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Các tế bào con tạo ra nói trên lại tiếp tục xảy ra lần phân bào tiếp theo. 

Lần phân bào tiếp theo là lần phân bào thứ mấy ?


Câu 27 Vận dụng

Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số NST và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau I là:


Câu 28 Vận dụng

Sau một đợt giảm phân của 16 tế bào sinh trứng, người ta thấy có tất cả 1872 NST bị tiêu biến trong các thể định hướng. Hiệu suất thụ tinh của trứng là 50%. Bộ NST lưỡng bội (2n) của loài và số hợp tử tạo ra là:


Câu 29 Vận dụng

Làm sữa chua, muối dưa,… là ứng dụng quá trình nào của vi khuẩn?


Câu 30 Vận dụng

Việc sản xuất tương chủ yếu dựa vào 2 loại enzim là