Đề kiểm tra 1 tiết Chương 4, 5, 6, 7 - Đề số 1

Số câu: 30 câuThời gian làm bài: 45 phút

Phạm vi kiểm tra: Kiểm tra từ bài Hô hấp tế bào đến bài Sinh trưởng và sinh sản của VSV

Câu 2 Nhận biết
Câu 3 Thông hiểu
Câu 5 Thông hiểu

Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy liên tục không trải qua pha nào dưới đây ?


Câu 6 Thông hiểu

Có 2 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số trứng tạo thành là


Câu 7 Thông hiểu

Có 3 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số thể định hướng đã tiêu biến là


Câu 8 Thông hiểu

Đặc điểm nào dưới đây không có ở pha suy vong trong đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ở môi trường nuôi cấy không liên tục ?


Câu 11 Thông hiểu

Ở người (2n = 46), số NST trong 1 tế bào tại kì giữa của nguyên phân là:


Câu 14 Thông hiểu

Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại, có hình thái đặc trưng và dễ quan sát nhất ở kỳ


Câu 17 Nhận biết

Trong nguyên phân, sự phân chia nhân tế bào trải qua mấy giai đoạn (kì) ?


Câu 19 Thông hiểu

Sản phẩm tạo ra trong chuỗi phản ứng tối của quá trình quang hợp là


Câu 21 Nhận biết

Ở giai đoạn chu trình Crep, nguyên liệu tham gia trực tiếp vào chu trình là


Câu 22 Vận dụng

Làm sữa chua, muối dưa,… là ứng dụng quá trình nào của vi khuẩn?


Câu 23 Nhận biết

Ở vi sinh vật, các protein được phân giải thành các axit amin là nhờ enzim:


Câu 24 Nhận biết

Số NST trong tế bào ở kỳ giữa của quá trình nguyên phân là


Câu 25 Nhận biết

Quang hợp được chia thành mấy pha?


Câu 27 Vận dụng
Câu 28 Vận dụng

Loài ruồi giấm 2n = 8, xét 5 tế bào của loài đều trải qua nguyên phân liên tiếp 3 lần. Tại lần nguyên phân cuối cùng, số cromatit xuất hiện vào kì giữa trong tất cả các tế bào tham gia quá trình là :


Câu 29 Vận dụng

Ở loài giao phối, Bộ NST đặc trưng của loài được duy trì ổn định qua các thế hệ là khác nhau của loài là nhờ


Câu 30 Vận dụng

Ở gà, 2n = 78, có 60 tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân tạo giao tử. Số tinh trùng được tạo thành và tổng số nguyên liệu tương đương nhiễm sắc thể (NST) đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình này là