Đề kiểm tra 15 phút Chương 2 Thành phần hóa học của tế bào - Đề số 1

Số câu: 15 câuThời gian làm bài: 15 phút

Phạm vi kiểm tra: Chương 2

Câu 1 Nhận biết

Trình tự sắp xếp đặc thù của các axít amin trong chuỗi pôlipeptít tạo nên prôtêin có cấu trúc


Câu 2 Nhận biết

Số loại ARN trong tế bào là:


Câu 3 Thông hiểu

Prôtêin thực hiện được chức năng của nó chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây


Câu 4 Nhận biết

Chất sau đây được xếp vào nhóm đường pôlisaccarit là:


Câu 6 Nhận biết

Trong số khoảng 25 nguyên tố cấu tạo nên sự sống, các nguyên tố chiếm phần lớn trong cơ thể sống (khoảng 96%) là:


Câu 9 Thông hiểu

Một phân tử mỡ bao gồm 1 phân tử glixêrôl liên kết với


Câu 10 Thông hiểu

Ơstrogen là hoocmon sinh dục có bản chất lipit. Loại lipit cấu tạo nên hoocmon này là?


Câu 11 Thông hiểu

Là thành phần cấu tạo của một loại bào quan là chức năng của loại ARN nào sau đây?


Câu 12 Nhận biết

Axit nuclêic bao gồm những chất nào sau đây?


Câu 14 Vận dụng

Cơ thể người không tiêu hóa được loại đường nào?