Trả lời hoạt động khám phá 2 trang 34 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Thực hiện các phép tính sau:

1,2.2,5;         125:0,25.

b) Thực hiện lại các phép tính ở câu a bằng cách đưa về phép tính với phân số thập phân.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Thực hiện phép tính nhân và chia hai số thập phân đã được học.

b) Đưa các số thập phân về phân số thập phân rồi thực hiện phép nhân và chia phân số.

Lời giải chi tiết

a) 1,2.2,5 = 3        125 : 0,25 = 500

b)

\(1,2.2,5 = \frac{6}{5}.\frac{5}{2} = \frac{{30}}{{10}} = 3\)

\(125:0,25 = 125:\frac{1}{4} = 125.4 = 500\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu