Trả lời hoạt động khám phá 1 trang 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo Tập 2


Đề bài

a) Mai và Lan thi nhau giải cùng một bài toán. Mai làm xong trong 45 phút, Lan làm xong trong 30 phút. Hỏi thời gian Mai làm lâu gấp bao nhiêu lần thời gian Lan làm?

b) Trí và Dũng mỗi em câu được một con cá lóc. Con cá của Trí cân nặng 900g, con cá của Dũng nặng 1,3 kg. Hỏi con cá của Dũng nặng gấp bao nhiêu lần con cá của Trí?

c) Đoạn thẳng AB dài \(\frac{3}{4}\) m và đoạn thẳng CD dài 50 cm. Hỏi đoạn AB dài gấp bao nhiêu lần đoạn CD?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Lấy thời gian Mai giải xong bài toán : Thời gian Lan giải xong bài toán

c, d) Đổi về cùng đơn vị và làm tương tự câu a.

Lời giải chi tiết

a) Thời gian Mai làm lâu gấp số lần thời gian Lan làm là: 45 : 30 = \(\frac{3}{2}\) (lần)

b) Đổi 1,3 kg = 1300 g. Vậy con cá của Dũng nặng gấp số lần con cá của Trí là:

1300 : 900 = \(\frac{{13}}{9}\) lần

c) Đổi 50 cm = \(\frac{1}{2}\) m. Đoạn AB dài gấp đoạn CD: \(\frac{1}{2}:\frac{3}{4} = \frac{2}{3}\) lần


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu