Trả lời Luyện tập trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho đoạn thẳng PQ dài 12 đơn vị. Gọi E là trung điểm của đoạn thẳng PQ và F là trung điểm của đoạn thẳng PE. Tính độ dài đoạn thẳng EF.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

I là trung điểm của AB thì \(IA = IB = \dfrac{{AB}}{2}\)

Lời giải chi tiết

Vì E là trung điểm của đoạn thẳng PQ nên ta có : \(EP = EQ = \dfrac{{PQ}}{2} = \dfrac{{12}}{2} = 6\) đơn vị

Vì F là trung điểm của đoạn thẳng PE nên ta có : \(EF = FE = FP = \dfrac{{PE}}{2} = \dfrac{6}{2} = 3\) đơn vị.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu