Listen and repeat. Pay attention to the sounds /əʊ/ and /ʌ/ Unit 1 trang 8 SGK tiếng Anh 6 Mới

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /əʊ/ and /ʌ/. Nghe và nhắc lại một số từ ngữ. Chú ý phần phát âm /əʊ/ và /ʌ/

Listen and repeat. Pay attention to the sounds /əʊ/ and /ʌ/

(Nghe và nhắc lại. Chú ý phần phát âm /əʊ/ và /ʌ/ )

1. /əʊ/: judo    going    homework     open

2. /ʌ/: brother Monday mother month

Đã có lời giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan