Cùng em học Toán 5

Tuần 30 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 - trang 47, 48 - Tuần 30 - Tiết 2

Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

Giải bài tập 1,2,3,4 trang 47, 48 - Tiết 2. Ôn tập về đo thời gian, phép công - Tuần 30 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 3 năm 8 tháng  = ……. tháng

27 tháng = ……. năm = ……. tháng

b) 4 giờ 35 phút = ……. phút

195 phút = ……. giờ ……. phút

c) 5 phút 10 giây = ……. giây

215 giây = ……. phút ……. giây.

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi : 

1 năm = 12 tháng ;

1 giờ = 60 phút  ;          1 phút = 60 giây.

Giải chi tiết:

a) 3 năm 8 tháng  = 44 tháng

27 tháng = 2 năm 3 tháng

b) 4 giờ 35 phút = 275 phút

195 phút = 3 giờ 15 phút

c) 5 phút 10 giây = 310 giây

215 giây = 3 phút 35 giây.

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

674928 + 41836

825,17 + 457,24

208,5 + 82,6

Phương pháp giải:

Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau, dấu phẩy (nếu có) thì thẳng cột với nhau, sau đó tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}
\begin{array}{*{20}{c}}
{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{674928}\\
{\,\,\,41836}
\end{array}}\\
\hline
{\,\,\,\,716764}
\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;\;\;\;\;
\begin{array}{*{20}{c}}
{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{\,\,825,17}\\
{\,\,457,24}
\end{array}}\\
\hline
{\,\,\,1282,41}
\end{array} & & & \\
\begin{array}{*{20}{c}}
{ + \begin{array}{*{20}{c}}
{208,5}\\
{\,\,\,82,6}
\end{array}}\\
\hline
{\,\,\,291,1}
\end{array}
\end{array}\)

Bài 3

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể chứa nước. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được \(\dfrac{1}{4}\) thể tích của bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được \(\dfrac{3}{{10}}\) thể tích của bể. Hỏi trong một giờ cả hai vòi cùng chảy vào bể thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số phần thể tích bể mà cả hai vòi chảy vào bể trong một giờ.

- Đổi phân số vừa tìm được sang dạng phân số thập phân rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

Giải chi tiết:

Trong một giờ cả hai vòi cùng chảy vào bể thì được số phần thể tích của bể là:

 \(\dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{{10}} = \dfrac{{11}}{{20}}\) (thể tích bể)

\(\dfrac{{11}}{{20}} = \dfrac{{55}}{{100}} = 55\% \)

Vậy trong một giờ cả hai vòi cùng chảy vào bể thì được 55% thể tích của bể.

Bài 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) \(21,63 + 35,26 + 8,37 =  \ldots \)

b) \(\dfrac{4}{7} + \dfrac{7}{9} + \dfrac{5}{7} =  \ldots \)  

Phương pháp giải:

Nhóm các số thập phân hoặc phân số sao cho chúng có tổng là số tự nhiên để việc tính toán thuận tiện hơn.

Giải chi tiết:

a)

 \(\begin{array}{l}21,63 + 35,26 + 8,37\\ = (21,63 + 8,37) + 35,26\\ = 30 + 35,26\\ = 65,26\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}\dfrac{4}{7} + \dfrac{7}{9} + \dfrac{5}{7}\\ = \left( {\dfrac{4}{7} + \dfrac{5}{7}} \right) + \dfrac{7}{9} = \dfrac{9}{7} + \dfrac{7}{9}\\  = \dfrac{81}{63} + \dfrac{49}{63} = \dfrac{{130}}{63}\end{array}\)

Vui học

Để xây dựng một hệ thống cấp nước, người ta cần rất nhiều ống ghép lại với nhau. Người công nhân đã xếp các ống theo cách sau: Hàng thứ nhất trên cùng có 1 ống, hàng thứ hai có 2 ống, hàng thứ ba có 3 ống, …….

a) Theo cách xếp như vậy, nếu hàng dưới cùng có 4 ống thì tất cả có bao nhiêu ống ?

b) Nếu có 36 ống được xếp theo quy tắc này thì sẽ xếp được bao nhiêu hàng và hàng dưới cùng có bao nhiêu ống ?

Phương pháp giải:

- Tổng số ống trong 4 hàng = số ống hàng thứ nhất + số ống hàng thứ hai + số ống hàng thứ ba + số ống hàng thứ tư.

- Tách 36 thành tổng các số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1, từ đó ta tìm được số hàng và số ống ở hàng dưới cùng.

Giải chi tiết:

a) Theo cách xếp như vậy, nếu hàng dưới cùng có 4 ống thì tất cả có số ống là:

          1 + 2 + 3 + 4 = 10 (ống)

b) Ta có: 36 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8

Dãy 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 có 8 số hạng.

Do đó nếu có 36 ống được xếp theo quy tắc đã cho thì sẽ xếp được 8 hàng và hàng dưới cùng có 8 ống. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng