Giải câu hỏi trắc nghiệm 2 trang 27 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Đề bài

Phép tính \(\frac{{ - 3}}{4}.\left( {\frac{2}{3} - \frac{2}{6}} \right)\) có kết quả là:

(A) 0              (B) \(\frac{{ - 5}}{6}\)

(C) \(\frac{1}{4}\)             (D) \(\frac{{ - 1}}{4}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước sau đó thực hiện phép tính nhân sau.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\frac{{ - 3}}{4}.\left( {\frac{2}{3} - \frac{2}{6}} \right) = \frac{{ - 3}}{4}.\left( {\frac{4}{6} - \frac{2}{6}} \right)\\ = \frac{{ - 3}}{4}.\frac{2}{6} = \frac{{ - 6}}{{24}} = \frac{{ - 1}}{4}\end{array}\)

=> Chọn D.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài