Giải Bài 4 trang 71 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 1


Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) \(\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right)\left( { - 5} \right).4\)

b) \(3.2.\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right)\).

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhóm hai số nguyên âm với nhau trước.

Lời giải chi tiết

a) \(\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right).\left( { - 5} \right).4\)\( = \left[ {\left( { - 3} \right).\left( { - 2} \right)} \right].\left( { - 5} \right).4\)\( = 6.\left( { - 5} \right).4 =  - 30.4 =  - 120\).

b) \(3.2.\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right)\)\( = 3.2.\left[ {\left( { - 8} \right).\left( { - 5} \right)} \right] = 3.2.40\)\( = 240\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài