Đề số 5 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra 15p - Unit 2 - Tiếng Anh 6 mới

Đề bài

I. Choose the best answer

Question 1. My house is opposite _______the park.

A. from                       B. of                C. Φ                D. to

Question 2. Which word has four syllables?

A. literature                 B. chemistry    C. history        D. physics

Question 3. How ________money do you want?

A. many                      B. much           C. little            D. a lot of

Question 4. _______do they work? - They work in a big hospital.

A. Who                       B. When          C. What           D. Where

Question 5. What are those? __________CDs.

A. This is                     B. These are    C. They are      D. That is

Question 6. What’s the date today? - It is __________June.

A. twelve                    B. twelfth        C. twelve of    D. the twelfth of

Question 7. How many windows are there in your house? - ___________six.

A. There is                   B. There are     C. There has    D. There have

Question 8. _______is Phong? – He’s in the living room.

A. When                      B. Where         C. Who            D. What

Question 9. Which verb adds _es in the third person?

A. go                           B. write           C. sleep           D. tell

Question 10. ____________a clock in your room?

A. Are there                B. Is there       C. Have there D. Has there

 

II. Fill in the blanks with in, on, behind, in front of, at

Ex: I play games in the afternoon.

Question 11. My birthday is ______September 3rd.

Question 12. The party will start ___seven o’clock the evening.

Question 13. He was born ____April 2002.

Question 14. The book is _____the shelf.

Question 15. Our teacher is _______the blackboard.

Lời giải chi tiết

Question 1. C

Question 9. A

Question 2. A

Question 10. B

Question 3. B

Question 11. on

Question 4. D

Question 12. at

Question 5. C

Question 13. in

Question 6. D

Question 14. on

Question 7. B

Question 15. in front of

Question 8. B

 

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài