Đề số 12 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 12 - Đề kiểm tra 15p - Unit 4 - Tiếng Anh 6 mới

Đề bài

I. Choose the best answer

1. Which one is different?

A. store                       B. sister                       C. factory                    D. picture

2. You had better _________if you want to catch the bus.

A. to run                      B. running                   C. run                          D. ran

3. Father likes swimming and _________we.

A. so do                      B. so did                     C. so can                     D. nor do

4. When we are free, we always help our Mum __________the housework.

A. for                          B. about                      C. done                       D. with

5. Mai is __________than her sister.

A. pretty                      B. prettier                    C. prettiest                  D. more prettier

6. “How about __________me a hand? - Sure, I’d be glad to help”.

A. giving                     B. give                         C. to give                    D. you giving

7. I don’t feel very _________. I think I’ll have to see the doctor.

A. tired                        B. nice                         C. well                         D. strong

II. Write the comparative sentences using the cues.

Ex: My house/ small/ her house

→ My house is smaller than her house.

 

8. Lan/ tall/ Hoa

..........................................................................................................................................

9. This book/ thick/ that book

..........................................................................................................................................

10. The chair/ short/ the table

..........................................................................................................................................

11. These boxes/ big/ those boxes

..........................................................................................................................................

12. Miss Trang/ young/ her sister

..........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

1. D

5. B

2. C

6. A

3. A

7. C

4. D

 

8. Lan is taller than Hoa.

9. This book is thicker than that book.

10. The chair is shorter than the table.

11. These boxes are bigger than those boxes.

12. Miss Trang is younger than her sister.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài