Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 1 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 2 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 3 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 4 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 5 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 6 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 7 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 8 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 9 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết
Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12 Đề số 10 – Đề kiểm tra học kì 2 – Sinh 12

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Sinh học 12

Xem chi tiết