Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên hình 4 và cho biết nhà máy đó nằm trên dờnq sônq nào ?

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Nhà máy thủy điện Y-a-li trên hình 4 nằm trên sông...

Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Y-a-li trên hình 4 và cho biết nhà máy đó nằm trên dờnq sônq nào ? 

GỢI Ý LÀM BÀI

Nhà máy thủy điện Y-a-li trên hình 4 nằm trên sông Xê Xan.

Các bài liên quan