Câu hỏi mục 4 trang 35, 36 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


So sánh kết quả ..., Tính bằng cách hợp lí:..., Tính diện tích S..., Tính bằng cách hợp lí:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

4. Tính chất của các phép tính với số thập phân

HĐ 4

So sánh kết quả của các phép tính:

a) 2,1 + 3,2 và 3,2 + 2,1;

c) (-1,2).(-0,5) và (-0,5).(-1,2);

e) 0,2.(1,5 + 8,5) và 0,2.1,5 + 0,2.8,5.

b) (2,1 + 3,2) + 4,5 và 21 + (3,2 + 4,5);

d) (2,4.0,2).(-0,5) và 2,4 .[0,2.(-0,5)];

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính và so sánh kết quả.

Lời giải chi tiết:

a) 2,1 + 3,2 = 5,3 và 3,2 + 2,1 = 5,3

=> 2,1 + 3,2 = 3,2 + 2,1                        

b) (2,1 + 3,2) + 4,5  = 9,8 và 2,1 + ( 3,2 + 4,5) = 9,8

=> (2,1 + 3,2) + 4,5  = 2,1 + ( 3,2 + 4,5)

c) (-1,2).(-0,5) = 0,6 và (-0,5).(-1,2) = 0,6

=> (-1,2).(-0,5) = (-0,5).(-1,2)                

d) (2,4.0,2).(-0,5) = -0,24 và 2,4.[0,2.(-0,5)] = -0,24.

=> (2,4.0,2).(-0,5) = 2,4.[0,2.(-0,5)]

e) 0,2.(1,5 + 8,5) = 2 và 0,2.1,5 + 0,2.8,5 = 2

=> 0,2.(1,5 + 8,5) = 0,2.1,5 + 0,2.8,5.

TH 4

Tính bằng cách hợp lí:

a) 4,38 - 1,9 + 0,62;

c) (2,4.5,55): 1,11;

b) [(-100). (-1,6)] : (-2);

d) 100. (2,01 + 3,99).

Phương pháp giải:

a) Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng

b) Thực hiện phép tính trong ngoạc trước.

c) (a.b):c = a.(b:c)

d) Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 4,38 - 1,9 + 0,62               b) [(-100).(-1,6)]:(-2) 

= (4,38 + 0,62) - 1,9              =  100.1,6 : (-2)

=  5 - 1,9 = 3,1                       =  160 : (-2) = -80

c) (2,4.5,55): 1,11                 d) 100. (2,01 + 3,99)

= 2,4. (5,55:1,11)                   = 100. 6 

= 2,4. 5 =12                            = 600

VD 3

Tính diện tích S của một hình tròn có bán kính R = 10 cm theo Công thức S = \(\pi {R^2}\) với \(\pi \) = 3,142.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức S = \(\pi {R^2}\)

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình tròn là: \(S = 3,{14.10^2} = 314\,c{m^2}\)

TH 5

Tính bằng cách hợp lí:

a) 14,7 +(-8, 4) + (-4,7);

c) (- 0,4:0,04 + 10). (1,2.20 + 12.8).

b) (- 4,2). 5,1 + 5,1.(-5,8);

Phương pháp giải:

a) Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

c) Thực hiện phép tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết:

a) 14,7 + (-8,4) + (-4,7) = (14,7 - 4,7) + (-8,4)

= 10 - 8,4 = 1,6

b) (-4,2).5,1 + 5,1.(-5,8) = 5,1. (- 4,2 - 5,8)

= 5,1. (-10) = -51

c) (-0,4: 0,04 + 10) . (1,2.20 + 12.8)

= (-10 + 10). (1,2.20 + 12.8)

= 0. (1,2.20 + 12.8) = 0.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài