Câu hỏi mục 3 trang 34, 35 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


a) Cho hai số thập phân x= 14,3 và y = 2,5..., Thực hiện các phép tính sau:..

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3. Nhân, chia hai số thập phân có dấu bất kì

HĐ 3

a) Cho hai số thập phân x= 14,3 và y = 2,5.

Hãy tính x,y và x:y.

b) Hãy dùng quy tắc dấu của tích và thương hai số nguyên để tìm kết quả của các

phép tính sau:

(-14,3).(-2,5) = ?       (-14,3):(-2,5) = ?     (-14,3). (2,5) = ?

(-14,3): (2,5) = ?        (14,3).(-2,5) = ?      (14,3):(-2,5) = ?

Phương pháp giải:

- Tích và thương của hai số thập phân cùng dấu luôn là một số dương.

- Tích và thương của hai số thập phân khác dấu luôn là một số âm.

- Khi nhân hoặc chia hai số thập phân cùng âm, ta nhân hoặc chia hai số đối của chúng.

- Khi nhân hoặc chia hai số thập phân khác dấu, ta chỉ thực hiện phép nhân hoặc chia giữa số dương và số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết:

a) x.y = 14,3. 2,5 = 35,75

    x : y = 14,3 : 2,5 = 5,72

b)

\(\begin{array}{*{20}{l}}{\left( { - 14,3} \right).\left( { - 2,5} \right) = 35,75\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( { - 14,3} \right):\left( { - 2,5} \right) = 5,72\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\;}\\{\left( { - 14,3} \right).\left( {2,5} \right) =  - 35,75}\\{\left( { - 14,3} \right):\left( {2,5} \right) =  - 5,72\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( {14,3} \right){\rm{ }}.\left( { - 2,5} \right) =  - 35,75\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;}\\{\left( {14,3} \right){\rm{ }}.\left( { - 2,5} \right) =  - 5,72}\end{array}\)      

TH 3

Thực hiện các phép tính sau:

a) (- 45,5). 0,4;

c) (- 9,66): 3,22;

b) (- 32,2).( - 0,5);

d) (- 88,24) : (-0,2).

Phương pháp giải:

- Tích và thương của hai số thập phân cùng dấu luôn là một số dương.

- Tích và thương của hai số thập phân khác dấu luôn là một số âm.

- Khi nhân hoặc chia hai số thập phân cùng âm, ta nhân hoặc chia hai số đối của chúng.

- Khi nhân hoặc chia hai số thập phân khác dấu, ta chỉ thực hiện phép nhân hoặc chia giữa số dương và số đối của số âm rồi thêm dấu trừ (-) trước kết quả nhận được.

Lời giải chi tiết:

a) (- 45,5) . 0,4 =  - 18,2                         

b) ( - 32,2) . (-0,5) = 16,1

c) (- 9,66) : 3,22 =  -3                            

d) (- 88,24) : (- 0,2) = 441,2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài