Câu hỏi mục 3 trang 30, 31 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Viết các số sau đây dưới dạng phân số thập phân ..., a) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự...,Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3. So sánh hai số thập phân

HĐ 3

Viết các số sau đây dưới dạng phân số thập phân và sắp xếp các số đó theo thứ tự từ bé đến lớn.

11,34;    9,35;   - 11,34;  - 9,35.

Phương pháp giải:

Phân số thập phân là phân số có mẫu số là luỹ thừa của 10.

Lời giải chi tiết:

\(11,34 = \frac{{1134}}{{100}}\)           \(9,35 = \frac{{935}}{{100}}\)

\( - 11,34 = \frac{{1134}}{{100}}\)        \( - 9,35 = \frac{{ - 935}}{{100}}\).

Sắp xếp: \( - 11,34;\,\, - 9,35;\,\,9,35;\,\,11,34\)

TH 3

a) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự tăng dần:

-12,13; -2,4; 0,5; -2,3; 2,4.

b) Hãy sắp xếp các số thập phân sau theo thứ tự giảm dần:

-2,9; -2,999; 2,9; 2,999.

Phương pháp giải:

So sánh các số rồi viết chúng theo thứ tự tăng dần.

Lời giải chi tiết:

a) -12,13; -2,4; -2,3; 0,5; 2,4

b) 2,999; 2,9; -2,9; -2,999

VD

Hãy sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao:

Phương pháp giải:

So sánh nhiệt độ đông đặc của các chất rồi sắp xếp nhiệt độ đông đặc của các chất sau từ thấp đến cao.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \( - 114,1 <  - 38,83 < 0 < 80,26\)

Sắp xếp: Rượu, thủy ngân, nước, băng phiến.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài