Câu hỏi mục 3 trang 19, 20 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Một hình chữ nhật có diện tích...,Tính...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

3. Chia phân số

HĐ 2

Một hình chữ nhật có diện tích \(\frac{{48}}{{35}}\) m2 và có chiều dài là \(\frac{6}{5}\) m. Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

Diện tích hình chữ nhật =  Chiều dài x chiều rộng.

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

\(\frac{{48}}{{35}}:\frac{6}{5} = \frac{{48}}{{35}}.\frac{5}{6} = \frac{{6.8}}{{7.5}}.\frac{5}{6} = \frac{8}{7}\) (m)

TH 2

Tính.

a) \(\frac{{ - 2}}{7}:\frac{4}{7}\)      b) \(\frac{{ - 4}}{5}:\frac{{ - 3}}{{11}}\)

c) \(4:\frac{{ - 2}}{5}\)        d) \(\frac{{15}}{{ - 8}}:6\)

Phương pháp giải:

\(\frac{a}{b}:\frac{c}{d} = \frac{a}{b}.\frac{d}{c}\)

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{{ - 2}}{7}:\frac{4}{7} = \frac{{ - 2}}{7}.\frac{7}{4} = \frac{{ - 2}}{4} = \frac{{ - 1}}{2}\)      

b) \(\frac{{ - 4}}{5}:\frac{{ - 3}}{{11}} = \frac{{ - 4}}{5}.\frac{{11}}{{ - 3}} = \frac{{ - 44}}{{ - 15}} = \frac{{44}}{{15}}\)

c) \(4:\frac{{ - 2}}{5} = 4.\frac{5}{{ - 2}} = \frac{{20}}{{ - 2}} =  - 10\)

d) \(\frac{{15}}{{ - 8}}:6 = \frac{{15}}{{ - 8}}.\frac{1}{6} = \frac{{ - 15}}{{48}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài