Câu hỏi mục 2 trang 11, 12 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Quan sát hai phân số..., Rút gọn các phân số..., Viết phân số ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Tính chất 2

HĐ 2

Quan sát hai phân số \(\frac{{ - 20}}{{30}}\) và \(\frac{4}{{ - 6}}\) và cho biết:

a) Chia cả tử và mẫu của phân số \(\frac{{ - 20}}{{30}}\) cho cùng số nguyên nào thì được phân số \(\frac{4}{{ - 6}}\)

b) Hai phân số đó có bằng nhau không?

c) Nêu ví dụ tương tự.

Phương pháp giải:

a) Lấy tử (mẫu) của phân số thứ nhất chia cho tử (mẫu) của phân số thứ hai ta được số cần tìm.

b) Hai phân số \(\frac{a}{b}\) và \(\frac{c}{d}\) bằng nhau khi \(a.d = b.c\)

c) Em lấy ví dụ về hai phân số có tính chất trên.

Lời giải chi tiết:

a) Chia cả tử và mẫu của phân số \(\frac{{ - 20}}{{30}}\) cho 5 thì được phân số \(\frac{4}{{ - 6}}\)

b) Hai phân số này bằng nhau, vì \[ - 20.( - 6) = {\rm{ }}4.30\]

c) Ví dụ: Phân số \(\frac{{ - 9}}{{12}}\) và phân số \(\frac{{ - 3}}{4}\)

TH 1

Rút gọn các phân số \(\frac{{ - 18}}{{76}}\); \(\frac{{125}}{{ - 375}}\).

Phương pháp giải:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\frac{{ - 18}}{{76}} = \frac{{ - 18:2}}{{76:2}} = \frac{{ - 9}}{{38}}\)

\(\frac{{125}}{{ - 375}} = \frac{{125:( - 125)}}{{ - 375:( - 125)}} = \frac{{ - 1}}{3}\)

TH 2

Viết phân số \(\frac{3}{{ - 5}}\) thành phân số có mẫu dương.

Phương pháp giải:

Nếu chia cả tử và mẫu của một phân số cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(\frac{3}{{ - 5}} = \frac{{3:( - 1)}}{{ - 5:( - 1)}} = \frac{{ - 3}}{5}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài