Câu hỏi mục 2 trang 103, 104, 105 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Thực hiện việc xoay ghim..., Tìm xác suất thực nghiệm..., Hằng ngày Sơn đều đi...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Xác xuất thực nghiệm

HĐ2

Thực hiện việc xoay ghim 20 lần quanh trục bút chì và sử dụng bảng kiểm đếm theo mẫu như hình vẽ để đếm số lần ghim chỉ vào mỗi màu.

Hãy tính tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay ghim.

Phương pháp giải:

Tỉ số = Số lần ghim chỉ vào ô màu trắng : Tổng số lần xoay.

Lời giải chi tiết:

Số lần ghim chỉ vào ô màu trắng là 12

Tỉ số của số lần ghim chỉ vào ô màu trắng và tổng số lần xoay là: 12: 20 = \(\frac{3}{5}\)

TH

Tìm xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám, màu đen.

Phương pháp giải:

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu xám là: 2 : 20 = \(\frac{1}{{10}}\)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện ghim chỉ vào ô màu đen là: 6 : 20 = \(\frac{3}{{10}}\)

VD

Hằng ngày Sơn đều đi xe buýt đến trường. Sơn ghi lại thời gian chờ xe của mình trong 20 lần liên tiếp ở bảng sau:

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a) Sơn phải chờ xe dưới 1 phút.

b) Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên.

Phương pháp giải:

Xác xuất thực nghiệm của sự kiện A = Số lần sự kiện A xảy ra : Tổng số lần thực hiện hoạt động.

Lời giải chi tiết:

Tổng số lần Sơn chờ xe buýt là: \(4 + 10 + 4 + 2 = 20\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe dưới 1 phút là: \(4:20 = \frac{1}{5}\).

Số lần Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là: \(4 + 2 = 6\).

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Sơn phải chờ xe từ 5 phút trở lên là: \(6:20 = \frac{3}{{10}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài