Câu hỏi mục 2 trang 101, 102 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Trong phép thử ở HĐ1 câu b,...Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Sự kiện

Câu 1: (HĐ2)

Đề bài:

Trong phép thử ở HĐ1 câu b, các sự kiện sau có thể xảy ra hay không?

- Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5.

- Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

- Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5.

Phương pháp:

Các kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, 3, 4.

Lời giải chi tiết:

Trong phép thử ở câu b, hoạt động 1, các sự kiện có thể xảy ra là:

- Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5

- Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

Do các số từ 1-4 nên k có số nào chia hết cho 5.

Câu 2: (TH2)

Đề bài:

Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

- Số của thẻ lấy ra là số chẵn.

- Số của thẻ lấy ra là số lẻ.

- Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10.

- Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

Phương pháp:

Các kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, …, 9

Lời giải chi tiết:

- Số của thẻ lấy ra là số chẵn: Có thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra là số lẻ: Có thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10: không thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10: Chắc chắn xảy ra.

HĐ2

Trong phép thử ở HĐ1 câu b, các sự kiện sau có thể xảy ra hay không?

- Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5.

- Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

- Bốc được lá thăm ghi số chia hết cho 5.

Phương pháp giải:

Các kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, 3, 4.

Lời giải chi tiết:

Trong phép thử ở câu b, hoạt động 1, các sự kiện có thể xảy ra là:

- Bốc được lá thăm ghi số nhỏ hơn 5

- Bốc được lá thăm ghi số lẻ.

Do các số từ 1-4 nên k có số nào chia hết cho 5.

TH2

Trong hộp có 9 tấm thẻ giống nhau được đánh số từ 1 đến 9. Lấy ra một thẻ từ hộp. Hỏi mỗi sự kiện sau là chắc chắn, không thể hay có thể xảy ra?

- Số của thẻ lấy ra là số chẵn.

- Số của thẻ lấy ra là số lẻ.

- Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10.

- Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10.

Phương pháp giải:

Các kết quả có thể xảy ra là: 1, 2, …, 9

Lời giải chi tiết:

- Số của thẻ lấy ra là số chẵn: Có thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra là số lẻ: Có thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra chia hết cho 10: không thể xảy ra

- Số của thẻ lấy ra nhỏ hơn 10: Chắc chắn xảy ra.

 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài