Câu hỏi mục 1 trang 74, 75 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Hãy tìm cách trồng 5..., Trên Hình 2, hãy chỉ ra ba...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Ba điểm thẳng hàng

HĐ1

Hãy tìm cách trồng 5 cây táo thành 2 hàng, mỗi hàng có 3 cây.

Nếu mỗi cây được xem là một điểm, vẽ hình thể hiện cách trồng các cây đó.

Phương pháp giải:

Trồng hai hàng sao cho có một cây thuộc cả hai hàng.

Lời giải chi tiết:

- Có thể trồng bằng cách xếp cây thành hai đường chéo nhau

- Mô tả như hình vẽ:

TH1

Trên Hình 2, hãy chỉ ra ba điểm thẳng hàng và ba điểm không thẳng hàng.

Dùng thước thẳng để kiểm tra xem ba điểm nào trên Hình 3 là thẳng hàng.

- Vẽ vào vở hai điểm A, B như Hình 4. Em vẽ thêm hai điểm C và D sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng và ba điểm A, B, D cũng thẳng hàng. Hãy vẽ ba vị trí khác nhau của điểm C.

Phương pháp giải:

- Ba điểm phân biệt A, B, C cùng thuộc một đường thẳng được gọi là ba điểm thẳng hàng.

- Ba điểm D, E, F không cùng thuộc bất kì một đường thẳng nào được gọi là ba điểm không thẳng hàng.

Lời giải chi tiết:

- Trên Hình 2, ba điểm thẳng hàng là: M, N, Q; ba điểm không thẳng hàng là M, N, P

- Trên Hình 3, ba điểm thẳng hàng là M, P, R

- Vẽ hình như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài