Câu hỏi mục 1 trang 7, 8 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Ba người cùng góp vốn để thành lập một công ti..., Hãy đọc mỗi phân số dưới đây...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

HĐ 1

Ba người cùng góp vốn để thành lập một công ti. Số tiền góp vốn của mỗi người bằng nhau. Kết quả kinh doanh ba năm đầu của công ti được nêu ở hình trên.

a) Dùng số nguyên (có cả số âm thích hợp để biểu thị số tiền chỉ kết quả kinh doanh của công ti mỗi năm.

b) Nếu chia đều số tiền đó cho những người góp vốn, mỗi năm mỗi người thu được bao nhiêu triệu đồng?

Phương pháp giải:

Số tiền lỗ được biểu thị bằng số nguyên âm.

Số tiền lãi được biểu thị bằng số nguyên dương.

Lời giải chi tiết:

Ta có thể sử dụng phân số \(\frac{{17}}{3}\) để chỉ số tiền (triệu đồng) mỗi người có được trong năm thứ ba. Tương tự, ta có thể dùng phân số \(\frac{{ - 20}}{3}\) (âm hai mươi phần ba) để chỉ số tiền mỗi người có trong năm thứ nhất.

TH 1

Hãy đọc mỗi phân số dưới đây và cho biết tử số và mẫu số của chúng.

\(\frac{{ - 11}}{{15}};\frac{{ - 3}}{8}\).

Phương pháp giải:

Đọc các phân số đã cho.

Lời giải chi tiết:


\(\frac{{ - 11}}{{15}}\): Trừ mười một phần năm, tử số: -11, mẫu số: 5

\(\frac{{ - 3}}{8}\): Trừ ba phần tám, tử số: -3, mẫu số: 8

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài