Câu hỏi mục 1 trang 41, 42 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Mai và Lan thi nhau...,Tính tỉ số của hai đại lượng..., Mẹ của bạn Lan hướng dẫn...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Tỉ số của hai đại lượng

HĐ 1

a) Mai và Lan thi nhau giải cùng một bài toán. Mai làm xong trong 45 phút, Lan làm xong trong 30 phút. Hỏi thời gian Mai làm lâu gấp bao nhiêu lần thời gian Lan làm?

b) Trí và Dũng mỗi em câu được một con cá lóc. Con cá của Trí cân nặng 900g, con cá của Dũng nặng 1,3 kg. Hỏi con cá của Dũng nặng gấp bao nhiêu lần con cá của Trí?

c) Đoạn thẳng AB dài \(\frac{3}{4}\) m và đoạn thẳng CD dài 50 cm. Hỏi đoạn AB dài gấp bao nhiêu lần đoạn CD?

Phương pháp giải:

a) Lấy thời gian Mai giải xong bài toán : Thời gian Lan giải xong bài toán

c, d) Đổi về cùng đơn vị và làm tương tự câu a.

Lời giải chi tiết:

a) Thời gian Mai làm lâu gấp số lần thời gian Lan làm là: 45 : 30 = \(\frac{3}{2}\) (lần)

b) Đổi 1,3 kg = 1300 g. Vậy con cá của Dũng nặng gấp số lần con cá của Trí là:

1300 : 900 = \(\frac{{13}}{9}\) lần

c) Đổi 50 cm = \(\frac{1}{2}\) m. Đoạn AB dài gấp đoạn CD: \(\frac{1}{2}:\frac{3}{4} = \frac{2}{3}\) lần

TH 1

Tính tỉ số của hai đại lượng được cho trong các trường hợp sau:

a) \(\frac{3}{4}m\) và \(25\,cm\);     b) \(30\) phút và \(\frac{2}{3}\) giờ.

d) \(0,4\,kg\) và \(340g\)   d) \(\frac{2}{5}\,m\) và \(\frac{3}{4}\,m\).

Phương pháp giải:

Tỉ số của hai số a và b là \(\frac{a}{b}\)

Chú ý đổi các đại lượng về cùng đơn vị đo.

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{3}{4}:\frac{1}{4} = 3\)

b) \(\frac{1}{2}:\frac{2}{3} = \frac{1}{3}\)

c) \(400:340 = \frac{{400}}{{340}} = \frac{{20}}{{17}}\)

d) \(\frac{2}{5}:\frac{3}{4} = \frac{8}{{15}}\)

VD 1

Mẹ của bạn Lan hướng dẫn Lan đong nước và gạo nấu cơm như sau: Đong 2 bát gạo và 2 bát rưỡi nước. Em hãy tính tỉ số giữa thể tích nước và gạo trong cách nấu cơm này.

Phương pháp giải:

Hai bát rưỡi nước tức là \(\frac{5}{2}\) bát nước

Tỉ số = Thể tích nước : lượng gạo

Lời giải chi tiết:

Hai bát rưỡi nước tức là \(\frac{5}{2}\) bát nước

Tỉ số giữa thể tích nước và gạo là:

\(\frac{5}{2}:2 = \frac{5}{4}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài