Câu hỏi mục 1 trang 38 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


a) Bạn Dũng muốn chia..., Làm tròn các số sau đây...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Làm tròn số thập phân và ước lượng kết quả

HĐ 1

a) Bạn Dũng muốn chia một thanh nẹp gỗ dài 1m ra thành 3 phần bằng nhau để làm 3 cái thước kẻ tặng các bạn. Em hãy giúp bạn Dũng đo chiều dài mỗi phần.

b) Em hãy làm tròn số 33,333 đến hàng đơn vị rồi đến hàng phần trăm.

Phương pháp giải:

Chiều dài mỗi phần = Độ dài thanh gỗ : số phần cần chia

Lời giải chi tiết:

a) Chiều dài của mỗi phần là: 1: 3 = 0,33333333....

b) Làm tròn 33,333 đến hàng đơn vị thành 33, đến hàng phần trăm thành 33,33.

TH

Làm tròn các số sau đây: \( - 10,349;{\rm{ }}1995,921;{\rm{ }} - 822,399;{\rm{ }}99,999\)

a) đến hàng phần mười;

b) đến hàng phần trăm;

c) đến hàng đơn vị;

d) đến hàng chục.

Phương pháp giải:

Khi làm tròn các số thập phân đến hàng nào thì hàng đó gọi là hàng quy tròn.

Muốn làm tròn một số thập phân đến một hàng quy tròn nào đó, ta thực hiện các bước sau:

- Gạch dưới chữ số thập phân của hàng quy tròn.

- Nhìn sang chữ số ngay bên phải:

• Nếu chữ số đó lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng chữ số gạch dưới lên một đơn vị rồi thay

tất các chữ sổ bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

• Nếu chữ số đó nhỏ hơn 5 thì giữ nguyên chữ số gạch dưới và thay tất cả các chữ số

bên phải bằng số 0 hoặc bỏ đi nếu chúng ở phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \( - 10,3;\,\,1995,9;\,\, - 822,4;\,\,100,\,0\)

b) \( - 10,35;\,\,1995,92;\,\, - 822,40;\,\,100,\,00\)

c) \( - 10;\,\,1996;\, - 822;\,100\)

d) \( - 10;\,2000;\,\, - 820;\,100\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài