Câu hỏi mục 1 trang 29, 30 SGK Toán 6 Chân trời sáng tạo


Thuỷ ngân có nhiều công dụng nhưng lại rất độc..., Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Số thập phân

HĐ 1

a) Thuỷ ngân có nhiều công dụng nhưng lại rất độc hại đối với môi trường sống. Thuỷ ngân có nhiệt độ đông đặc là \( - \frac{{3883}}{{100}}\) độ C. Hãy tìm một cách viết khác đơn giản hơn để chỉ nhiệt độ trên.

b) Các phân số \(\frac{{93}}{{10}};\,\frac{{ - 123}}{{100}};\,\frac{{53}}{{1000}};\,\frac{{ - 123}}{{1000}};...\) có thể viết là \(\frac{{93}}{{{{10}^1}}};\,\frac{{ - 123}}{{{{10}^2}}};\,\frac{{53}}{{{{10}^3}}};\,\frac{{ - 123}}{{{{10}^4}}};...\) và gọi là các phân số thập phân.

Em hãy nêu đặc điểm chung của các phân số trên.

Phương pháp giải:

a) \( - \frac{{\overline {abcd} }}{{100}} =  - \overline {ab,cd} \)

b) Quan sát mẫu số các phân số rồi nhận xét.

Lời giải chi tiết:

a) -38,83 độ C

b) Mẫu số của các phân số trên đều là lũy thừa của 10

TH 1

a) Viết các phân số thập phân sau đây dưới dạng số thập phân:

\(\frac{{37}}{{100}};\,\)\(\frac{{ - 34517}}{{1000}}\);  \(\frac{{ - 254}}{{10}}\);  \(\frac{{ - 999}}{{10}}\).

b) Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân:

2;  2,5; -0,007;  -3,053;  -7,001;  7,01.

Phương pháp giải:

a)

- Các phân số thập phân dương được viết dưới dạng số thập phân dương.

- Các phân số thập phân âm được viết dưới dạng số thập phân âm.

b)  Phân số thập phân là phân số có mẫu số là luỹ thừa của 10.

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{{37}}{{100}} = 0,37\);  \(\frac{{ - 34517}}{{1000}} =  - 34,517\)

\(\frac{{ - 254}}{{10}} =  - 25,4\);   \(\frac{{ - 999}}{{10}} =  - 99,9\)

b) \(2 = \frac{2}{1}\);     \(2,5 = \frac{{15}}{{10}}\)

\( - 0,007 = \frac{{ - 7}}{{1000}}\);    \( - 3,053 = \frac{{ - 3053}}{{1000}}\)

\( - 7,001 = \frac{{ - 7001}}{{1000}}\);   \(7,01 = \frac{{701}}{{100}}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài